Sản phẩm FRP
Nhựa COMPOSITE

1 trong 2 nguyên liệu chính được sử dụng trong quá trình sản suất các sản phẩm FRP, đóng vai trò liên kết.

Thông tin sản phẩm